ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻃﻼﻋﺎت از ﻧﺮم اﻓﺰار SPSS و ﻣﺪل AHP ﻓﺎزی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺪل AHP ﻓﺎزی، در ﺑﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﻄﺮح ﺷﺪه، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎﻧﮏﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎ وزن نرمال شده ۰/۲۳۹، مدیریت و حاکمیت خوب شهری با وزن نرمال شده ۰/۰۷۴، قابلیت زندگی با وزن نرمال شده ۰/۰۶۲، رﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺎ وزن ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه ۰/۰۴۳، ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ و ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ رﺗﺒﻪ را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ. ﻟﺬا ﻫﺪف اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی ﭼﺎﺑﻬﺎر اﺳﺖ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺷﺪ ﺳﺮﺳﺎم آور ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان ﻣﻨﺎﺑﻊ و زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز-ﻫﺎی ﻓﺰاﯾﻨﺪه ﺷﻬﺮوﻧﺪان، دﭼﺎر ﻣﻌﻀﻠﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ﮐﻪ رﻫﺎﯾﯽ از آن را ﺗﻨﻬﺎ در ﭼﺎرﭼﻮب راهﺣﻞﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد. CDS (ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻧﻈﺮﯾﻪ روﯾﻪای، ﻣﺤﺘﻮاﯾﯽ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان روﯾﮑﺮدی ﻧﻮﯾﻦ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ-رﯾﺰی ﺷﻬﺮی ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ. در اداﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮی در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺷﻬﺮ ﭼﺎﺑﻬﺎر ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ، ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎر ﻋﺎﻣﻠﯽ در ﺳﻄﺢ ۰/۰۰۰ ﻣﻌﻨﯽ دار ﻫﺴﺘﻨﺪ. مواد و روش ها: این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی شاهد دار است که در دو گروه ۷۰ نفری از دانش آموزان ۱۰-۸ساله شهر چابهار که به صورت تصادفی ساده از دبستان های دخترانه انتخاب و تحت آموزش قرار گرفتند انجام شد .مداخله آموزشی در گروه اول به شیوه سخنرانی و در گروه دوم با استفاده از بسته آموزشی چند رسانه ای صورت گرفت .متغیرهای مورد نظر (سطح آگاهی، نگرش و رفتار تغذیه ای) در سه مرحله (قبل، بلافاصله و سه ماه بعد از مداخله) توسط پرسشنامه محقق ساخته که بعد از تأیید روایی و پایایی در اختیار نمونه­ ها قرار گرفت، اندازه گیری شد.

᠎Th​is artic le has been g᠎en​er᠎ated with t he  help of G SA Con tent G᠎enerator  DEMO!

در سال تحصیلی ۸۸-۸۷ انجام گرفت.

تولید محتوا و سئو سایت. جدیدترین روش سال (2020) چادر های روی دار و با استفاده از موس بز تولید و بافته می شوند. مسجد جامع تیس از دیدنی ترین مناطق و جاذبه های تاریخی چابهار است. البته ذهنیتهایی که نسبت به مناطق آزاد است باید بررسی و آسیبشناسی شود. خبرگزاری مهر، گروه استانها: در هفته گذشته کلیپها و تصاویری از تخریب خانه چند فرزند یتیم در حاشیه بندر چابهار توسط مأموران بنیاد مسکن این شهرستان حاشیههایی را ایجاد کرده بود که به نظر میرسد برای روشن شدن این موضوع باید به زوایای پنهان آن هم توجه شود. بنابراین شما ساکن هر کجای ایران که باشید باید خودتان را به چابهار برسانید و از آنجا به بندر تنگ و کوه گل­ افشان بروید. در ماههای اردیبهشت و خرداد که هوا گرم است و باران هم زیاد میبارد میتوانید به کوه و دشت بروید و این گیاه را در تازهترین حالت ممکن بچینید. این مطالعه با هدف بررسی میزان تاثیر برنامه آموزش بهداشت بر روی آگاهی، نگرش، عملکرد و کچلی سر دانش آموزان پسر ابتدایی شهر چابهار در سال تحصیلی ۸۸-۸۷ انجام گرفت. ترشی دوغ ممکن است روی مدت زمان پخت گوشت قرمز تاثیر بگذارد. البته ناگفته نماند که گوشت بز در بین بلوچ ها بیش از گوشت سایر دام ها کاربرد دارد.

در بالای این تپهها، دهانههایی وجود دارد و گلهای خاکستری به طور مداوم از یکی از آنها بیرون میآید و دامنههای رو به پایینی را ایجاد میکند. در چابهار میوه هایی خاص و استوایی با قیمت مناسب وجود دارد که شاید به کیفیت آنها را در جای دیگر نتوانید پیدا کنید. با توجه به اهمیت تغذیه در دوران نوجوانی و همچنین نقش آموزش بهداشت در ارائه آموزش های موثر جهت ایجاد عادات تغذیه ای مناسب پژوهشگران تصمیم گرفتند پژوهشی با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی بر رفتار تغذیه ای دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر چابهار انجام دهند. مقدمه: اجرای آموزش تغذیه در مدارس یکی از راهکارهای مناسب برای اصلاح رفتارهای سوء تغذیه ای است. خاک پور، ص.، نیکنامی، ش.، طوافیان، ص.، گودرزی، ا.، ۱۳۹۵. مقایسه اثر بخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر ارتقای رفتارهای تغذیه ای دانش آموزان دختر ابتدایی شهر چابهار. مقایسه اثر بخشی دو شیوه آموزشی سنتی و مدرن بر ارتقای رفتارهای تغذیه ای دانش آموزان دختر ابتدایی شهر چابهار. هدف: این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر دو روش آموزش سنتی و مدرن بر آگاهی ، نگرش و رفتار تغذیه ای دانش آموزان دختر ۱۰- ۸ ساله شهر چابهار در سال ۱۳۹۳ انجام شد.

روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی ۱۱۵ دانش آموز کلاس سوم دبستان که از نظر بیماری و عوامل دموگرافیک همسان بودند، به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. مواد و روش ها: مطالعه یک بررسی مقطعی بود که بر روی ۵۰۰ دانش آموز دبیرستانی شهر چابهار انجام شد. اگر قصد ندارید کارائی را بلافاصله سرو کنید، طبخ را تا پایان مرحله چهارم انجام دهید و در زمان نزدیک به سرو غذا به سراغ مراحل بعد بروید. برای تهیه کارایی سفید ابتدا پیاز رنده شده را تفت دهید سپس ادویه کارایی را به آن اضافه کنید. بامیهها را ابتدا جداگانه سرخ کرده و در ۲۰ دقیقه آخر پخت به خورشت اضافه کنید. انتقال این بیماری در ایران ابتدا به دنبال مصرف داروهای مشتق از پلاسمای انسانی وارداتی بود ولی به تدریج از سایر راه ها نیز گسترش یافت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و به منظور بررسی رابطه بین پارامترهای هواشناسی با موارد بروز بیماری از تحلیل همبستگی پیرسون و از مدل رگرسیون خطی نیز برای پیش بینی موارد بروز بیماری استفاده گردید. نتایج حاصل از ارزیابی شاخص های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با استفاده از مدل SWOTنشان از ضعف شهر چابهار در جذب گردشگر خارجی به دلیل کمبود مهارت شهروندان در زبان انگلیسی می باشد.